Coworking Poprad
4.8K views | +2 today
Follow
 
Scooped by Tomáš Kuzár
onto Coworking Poprad
Scoop.it!

Aj na východe sa dá rozbehnúť dobrý biznis, mladí Slováci prerazili s ručne robenými sirupmi

Aj na východe sa dá rozbehnúť dobrý biznis, mladí Slováci prerazili s ručne robenými sirupmi | Coworking Poprad | Scoop.it

Prečo práve si­rupy? Na­padlo by ne­jed­ného. Ne­dos­ta­točná kva­lita, po­fi­dérne zlo­že­nie či umelá chuť in­špi­ro­vali Ju­raja a Mi­ro­slava k vý­robe poc­ti­vých do­má­cich si­ru­pov. Mi­ro­slav to­tiž pra­co­val ako bar­man a dobré si­rupy mu na Slo­ven­sku chý­bali.

Tomáš Kuzár's insight:

Na vý­chode Slo­ven­ska sa rodí veľký a poc­tivý biz­nis. Dvaja mladí Slo­váci – Mi­ro­slav Te­le­ha­nič a Ju­raj Ko­vaľ v obci Ulič, ktorá sa na­chá­dza v ob­lasti Ná­rod­ného parku Po­lo­niny, ručne vy­rá­bajú pod znač­kou mMMm – Vl­čie Si­rupy do­máce 100-per­centné si­rupy „ako od ba­bičky“.

more...
No comment yet.
Coworking Poprad

CITYHUB.SK