Coworking Poprad
4.8K views | +2 today
Follow
 
Scooped by Tomáš Kuzár
onto Coworking Poprad
Scoop.it!

Mladý pár si otvoril bistro, ktoré ponúka vietnamskú kuchyňu inak, ako si bol zvyknutý

Mladý pár si otvoril bistro, ktoré ponúka vietnamskú kuchyňu inak, ako si bol zvyknutý | Coworking Poprad | Scoop.it
Kon­cept NhaBe bis­tro pri­náša len pravú viet­nam­skú gas­tro­nó­miu. Obaja sme vždy boli pod­ni­ka­teľ­sky na­sta­vení. Baví nás tvo­riť a pri­ná­šať novú hod­notu pre ľudí. Ja som pod­ni­kala už po­čas vy­so­kej školy a keď Namo za­lo­žil NhaBe pri­dala som sa k nemu.
Tomáš Kuzár's insight:

Za kon­cep­tom NhaBe stojí 25-ročný Namo a Ivana z Mar­tina. Svoj vzťah sa roz­hodli po­su­núť do­predu ne­tra­dič­ným spô­so­bom – budo­va­ním ro­din­ného pod­niku. Namo je po­lo­vičný Viet­na­mec, kto­rého otec je v gas­tro­no­mic­kom biz­nise ostrie­ľa­ným pro­fe­si­onálom. Nama vždy hne­valo, že sa Viet­namci na Slo­ven­sku scho­vá­vajú za ázij­ské bis­tra, kde často vô­bec nejde o viet­nam­skú kuchyňu.

more...
No comment yet.
Coworking Poprad

CITYHUB.SK